โครงการประกวดภาพถ่าย“50 ปี สนามกอล์ฟพลูตาหลวง”

................................................................................................

1.หัวข้อในการจัดประกวด “50 ปี สนามกอล์ฟพลูตาหลวง”

  นําเสนอภาพถ่ายที่แสดงออกถึงมุมต่างๆ ของ  สนามกอล์ฟพลูตาหลวง ที่แสดงถึงความรัก ความประทับใจที่มีต่อศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง (สนามกอล์ฟพลูตาหลวง) การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก สื่อความหมายในภาพลักษณ์ที่ดีที่มีต่อองค์กร มีการจัดองค์ประกอบของภาพ สีแสง เงา ได้อย่างสวยงาม สถานที่ถ่ายทำต้องถ่ายในบริเวณสนามกอล์ฟพลูตาหลวง โดยต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสนามกอล์ฟพลูตาหลวง ในลักษณะต่างๆ ปรากฏอยู่ในภาพ เพื่อให้ภาพสื่อความหมาย และสะท้อนถึงความเป็นสนามกอล์ฟพลูตาหลวง

2. รางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร(ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร(ตัดสิน)

  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  4. รางวัลจากยอด like & share  มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

  5. รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลละ1,000 บาท

3. กติกาการประกวดภาพถ่าย

- ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายด้วยระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล

- การส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพได้ท่านละไม่เกิน 5 ภาพ โดยภาพไม่ซ้ำกัน

- ผู้ส่งต้องเขียน/พิมพ์ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และติดไว้อย่างชัดเจนที่ใต้ภาพ (ทุกภาพ)

- ภาพที่ส่งทุกภาพจะต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงสนามกอล์ฟพลูตาหลวง ปรากฏอยู่ในภาพ

- ภาพที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

- สามารถใช้กรรมวิธีพิเศษในการถ่ายภาพ หรือตกแต่งแก้ไขภาพได้แต่ต้องไม่เกินความจริงตามธรรมชาติ

- ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง        - คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสินและความคิดเห็นของกรรมการให้ ถือเป็นที่สุด

โดยไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

- ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกภาพ เพื่อนําออกแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่หรือนําภาพไปใช้ประกอบ

ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เอกสารแนะนําศูนย์ฯ อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ

- ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

4.กําหนดการตัดสินและประกาศผล

1. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวด เดือนมีนาคม 2562

2. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2562 (สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจมาถ่ายภาพเพื่อประกวด

โดยตรง ในวันและเวลาทำการ โปรดติดต่อ ประชาสัมพันธ์ : 081-0033811,080-2099175  line : plu1969)

3. ตัดสินผลงาน วันที่ 22 เมษายน 2562

4. ประกาศผล วันที่ 25 เมษายน 2562ทางเว็บไซต์ http://www.plutaluangnavygolfcourse.com/

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานหลัก ประชาสัมพันธ์ : 081-0033811,080-2099175